Všeobecné obchodní podmínky

(Obchodní podmínky)

Verze 2, platná od 6. 6. 2023

1. Úvodní ustanovení

 • Ofisly.com, s.r.o. je společností se sídlem na adrese Hlinky 995/70, 603 00 Brno, identifikační číslo 047 79 568, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 91854 (Provozovatel).
 • Provozovatel provozuje webovou aplikaci Ofisly.com sloužící ke sdílení firemních zdrojů (Ofisly), která je dostupná na internetové adrese https://ofisly.com/ (Internetové stránky).
 • Klientem se rozumí každý, kdo se zdarma registruje k přístupu do zkušební verze Ofisly, jak je popsána v Článku 2 (Zkušební verze Ofisly), nebo si u Provozovatele objedná placenou verzi Ofisly podle Článku 3 (Placená verze Ofisly) (Klient).
 • Provozovatel poskytuje Placenou verzi Ofisly výhradně Klientům, kteří jsou podnikatelé, v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.
 • Tento dokument představuje všeobecné obchodní podmínky ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník), a uplatní se na Klienty, kteří se rozhodnou využívat Internetové stránky či Ofisly.
 • Nevyplývá-li z kontextu jinak, jakýkoli odkaz v těchto Obchodních podmínkách na Článek je odkazem na článek těchto Obchodních podmínek.
 • Internetové stránky obsahují aktuální informace o funkcích Ofisly a o cenových a platebních podmínkách Placené verze Ofisly, které si Klient může u Provozovatele objednat prostřednictvím objednávkového formuláře v aplikaci Ofisly nebo zasláním orientační poptávky na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou na Internetových stránkách. 
 • Těmito Obchodními podmínkami není omezena možnost Provozovatele umožnit Klientům využívání Ofisly za individuálně sjednaných podmínek.

2. Zkušební verze Ofisly

 • Provozovatel umožňuje Klientům vyzkoušet si zdarma časově omezenou zkušební verzi Ofisly (Zkušební verze Ofisly), která slouží výhradně k seznámení se s funkcemi a uživatelským prostředím Ofisly, přičemž je nutné mít na paměti, že rozsah funkcí Zkušební verze Ofisly může být oproti Placené verzi Ofisly odlišný a může se v čase měnit.
 • K získání přístupu do Zkušební verze Ofisly a oprávnění k jejímu užívání dojde na základě bezplatné registrace dle instrukcí uvedených na Internetových stránkách. V rámci procesu registrace Klient poskytne požadované údaje (včetně kontaktní e-mailové adresy a telefonního čísla). Před dokončením registrace Klient potvrdí, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Po dokončení registrace ke Zkušební verzi Ofisly dojde ke zřízení zkušebního uživatelského účtu Klienta (Zkušební účet).
 • Se Zkušebním účtem jsou v rozsahu umožněném aktuálním funkčním vybavením Zkušební verze Ofisly spojena stejná nebo obdobná uživatelská práva jako s Administrátorským účtem v Placené verzi Ofisly podle odstavce (b)(i) Článku 6.2 (Uživatelské účty).
 • Zkušební verzi Ofisly může Klient užívat po časově omezenou dobu 30 dnů od registrace (Zkušební období).
 • Po uplynutí Zkušebního období zůstane Klientovi zachován přístup do Zkušebního účtu po dobu dalších 10 dnů za účelem exportu uživatelských dat a případného přechodu na Placenou verzi Ofisly. Klient však už nebude mít možnost zadávat nová data či již zadaná data měnit. Pokud nedojde v uvedené době k přechodu na Placenou verzi Ofisly uzavřením Smlouvy mezi Klientem a Provozovatelem, Zkušební účet a s ním spojená uživatelské data budou smazána.
 • Na užívání Zkušební verze Ofisly se vztahují veškeré povinnosti a omezení uvedená v těchto Obchodních podmínkách, s výjimkou těch povinností a omezení, která se dle své povahy vztahují pouze k užívání Placené verze Ofisly.

3. Placená verze Ofisly

 • Ofisly je možné užívat jako placenou službu (Placená verze Ofisly) na základě smlouvy o poskytování služeb (Smlouva).
 • Uzavřením Smlouvy se Provozovatel zavazuje Klientovi dodávat služby spočívající v umožnění přístupu do Ofisly a jeho využívání ze strany Klienta a Klient se zavazuje Provozovateli za poskytnuté služby hradit Odměnu ve výši a způsobem popsaným v Článku 4 (Odměna a platební podmínky).
 • V případě zájmu o užívání Placené verze Ofisly zašle Klient Provozovateli požadavek na uzavření Smlouvy (Objednávka):
  1. vyplněním a odesláním objednávkového formuláře v aplikaci Ofisly; nebo
  2. zasláním požadavku na uzavření Smlouvy v písemné formě na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou na Internetových stránkách.
 • Objednávka vždy obsahuje alespoň následující údaje:
  1. identifikační a fakturační údaje Klienta;
  2. jméno a příjmení kontaktní osoby včetně kontaktního e-mailu a telefonního čísla;
  3. počet uživatelů aplikace Ofisly;
  4. požadovanou verzi aplikace Ofisly;
 • Klient je povinen v Objednávce uvést úplné a pravdivé údaje. V případě porušení této povinnosti odpovídá Klient za veškerou případnou újmu vzniklou tímto porušením Provozovateli nebo třetím osobám. Správnost a pravdivost poskytnutých údajů není Provozovatel povinen kontrolovat ani ověřovat.
 • Před odesláním Objednávky Klient potvrdí, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů a že s nimi souhlasí.
 • Smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou i tyto Obchodní podmínky, je uzavřena odesláním Objednávky podle odstavce (c)(i) nebo (c)(ii) výše a nabývá účinnosti uhrazením příslušné Odměny za první Licenční období dle odstavce (b) Článku 4 (Odměna a platební podmínky).
 • V případě, že si Klient přeje uzavřít Smlouvu v písemné formě podle odstavce (c)(ii) výše, dojde k uzavření takové Smlouvy jejím podpisem ze strany Provozovatele a Klienta na základě individuálně sjednaných podmínek.
 • Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne uzavření Smlouvy (Období platnosti).
 • Fakturační období Smlouvy je:
  1. 1 měsíc (Licenční období),
  2. nebo 12 měsíců (Licenční období).
 • Po uplynutí Licenčního období vstoupí Placená verze Ofisly do tzv. Migračního období, jehož fungování je popsáno v Článku 6.4.

4. Odměna a platební podmínky

 • Výše odměny za Placenou verzi Ofisly je určována v závislosti na Klientem objednaném rozsahu služeb (Odměna). Aktuální ceník je uveřejněn na Internetových stránkách na adrese https://ofisly.com/cenik/.
 • V případě, že dojde k uzavření Smlouvy podle odstavce (c)(ii) Článku 3, je Odměna určována podle individuálně sjednaného ceníku, který je nedílnou součástí takové Smlouvy.
 • Po uzavření Smlouvy se aktuální ceník či individuálně sjednaný ceník stává platným ceníkem Klienta (Ceník).
 • Provozovatel si vyhrazuje právo, po předchozím upozornění Klienta, na změnu Ceníku z důvodů uvedení nových funkcí nebo inflace.
 • Odměna se hradí vždy předem na základě faktury vystavené Provozovatelem a zaslané na kontaktní e-mailovou adresu Klienta. Odměna se považuje za uhrazenou až okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele uvedený ve faktuře.
 • V případě, že si Klient bude přát rozšířit rozsah služeb poskytovaných v rámci Placené verze Ofisly v průběhu aktuálního Licenčního období, může tak učinit odesláním příslušného požadavku v rámci uživatelského prostředí Ofisly nebo na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou na Internetových stránkách. Následně Klient obdrží od Provozovatele fakturu, ve které bude vyčíslena výše Odměny za dodatečně objednané služby do konce aktuálního Licenčního období. Po uhrazení příslušné částky bude Klientovi aktivován nový rozsah objednaných služeb.
 • Pokud je Klientem podnikatel a nákup Placené verze Ofisly je osvobozen od daně nebo jiných odvodů v návaznosti na určité postavení nebo status Klienta a Klient následně takové postavení nebo status ztratí, nebo vyjde najevo, že je neměl ani v době uzavření Smlouvy, nebo bude z jiného důvodu na straně Klienta Provozovateli příslušným úřadem doměřena daň nebo jiný odvod, je Klient povinen Provozovateli uhradit částku rovnající se takto doměřené dani nebo odvodu.

5. Licence

 • Licence k užívání Zkušební verze Ofisly a Placené verze Ofisly poskytnutá Provozovatelem Klientovi na základě těchto Obchodních podmínek je:
  1. časově omezená, přičemž Zkušební verze Ofisly je omezena na Zkušební období a Placená verze Ofisly je omezena na Licenční období;
  2. nevýhradní;
  3. celosvětová;
  4. určena pro výhradní potřeby Klienta přímo související se správou dat o provozu kanceláře.
 • Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele umožnit užívání Ofisly jiným osobám s výjimkou oprávněných Uživatelů podle Článku 6.2 (Uživatelské účty).
 • Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele Klient nesmí poskytnutou licenci postoupit třetí osobě (vč. postoupení licence v rámci převodu obchodního závodu Klienta nebo jeho části) ani na jejím základě udělit sublicenci.

6. Poskytování služeb

6.1 Obecné informace

 • Aktuální rozsah funkcí, verzí a služeb poskytovaných v rámci Zkušební verze Ofisly a Placené verze Ofisly je uveden na Internetových stránkách. Jelikož Ofisly neustále vyvíjíme a vylepšujeme, může se rozsah dostupných funkcí v čase měnit.
 • Klient bere na vědomí, že Zkušební období u Zkušební verze Ofisly i Licenční období u Placené verze Ofisly běží plynule a nepřetržitě a není možné jej jednostranně přerušit ani jinak upravit. Pokud se Klient rozhodne Placenou verzi Ofisly z jakéhokoli důvodu nevyužívat po celé Licenční období, již zaplacená Odměna za příslušné Licenční období se nevrací.

6.2 Uživatelské účty

 • Placenou verzi Ofisly je možné užívat výhradně prostřednictvím uživatelských účtů (Uživatelský účet) zřízených z pokynu Klienta pro oprávněné uživatele (Uživatel).
 • V Placené verzi Ofisly se rozlišují následující druhy Uživatelských účtů:
  1. Administrátorský účet, přičemž Uživatel oprávněný k přístupu do Administrátorského účtu se v těchto Obchodních podmínkách označuje jako Administrátor;
  2. Operátorský účet, přičemž Uživatel oprávněný k přístupu do Operátorského účtu se v těchto Obchodních podmínkách označuje jako Operátor;
  3. Běžný účet, přičemž Uživatel oprávněný k přístupu do Běžného účtu se v těchto Obchodních podmínkách označuje jako Běžný uživatel.
 • Rozsah oprávnění spojených s jednotlivými druhy Uživatelských účtů je uveden na Internetových stránkách nebo přímo v Ofisly.
 • Uživatelský účet smí užívat pouze jeden Uživatel, tj. konkrétní fyzická osoba určená Klientem nebo Administrátorem v rámci administrace Uživatelských účtů. Klient nese plnou odpovědnost za řádné užívání Ofisly v souladu se Smlouvou a s těmito Obchodními podmínkami ze strany jednotlivých Uživatelů. Klient rovněž odpovídá za zabezpečení přihlašovacích údajů do Uživatelských účtů a Provozovatel nenese odpovědnost za jejich zneužití ze strany neoprávněných osob.

6.3 Dostupnost Placené verze Ofisly

 • Poskytovatel garantuje Klientovi dostupnost Placené verze Ofisly, tj. umožnění přístupu do Ofisly prostřednictvím internetu všem oprávněným Uživatelům na straně Klienta a možnost plně využívat všechny aktuálně dostupné funkce Ofisly ze strany těchto Uživatelů, a to v rozsahu 99 % v kalendářním měsíci.
 • V případě, že dostupnost Placené verze Ofisly v kalendářním měsíci klesne pod 99 %, bude Klient oprávněn uplatnit slevu z Odměny za daný kalendářní měsíc v následující výši:
  1. při dostupnosti v rozmezí 95–98,99 % je Klient oprávněn uplatnit u Provozovatele slevu z Odměny připadající na daný kalendářní měsíc ve výši 10 %;
  2. při dostupnosti v rozmezí 90–94,99 % je Klient oprávněn uplatnit u Provozovatele slevu z Odměny připadající na daný kalendářní měsíc ve výši 25 %; a
  3. při dostupnosti nižší než 90 % je Klient oprávněn uplatnit u Provozovatele slevu z Odměny připadající na daný kalendářní měsíc ve výši 50 %.
 • Pro účely výpočtu garantované dostupnosti se nezapočítávají přerušení dostupnosti vzniklá v důsledku plánované údržby Ofisly ze strany Provozovatele. Provozovatel informuje Klienta a Uživatele o plánované údržbě alespoň 5 dní předem a plánovanou údržbu nebude provádět v pracovních dnech mezi 6:00 až 23:00.
 • Garance dostupnosti Placené verze Ofisly podle tohoto Článku 6.3 je podmíněna splněním technických požadavků na hardwarové a softwarové vybavení pro přístup do Ofisly ze strany Klienta a všech oprávněných Uživatelů, které jsou uvedeny na Internetových stránkách.
 • Provozovatel nenese odpovědnost, a tudíž se neuplatní ustanovení tohoto Článku 6.3 o garantované dostupnosti Placené verze Ofisly, za přerušení dostupnosti Ofisly vzniklá v důsledku jednání třetích osob, v důsledku zásahu vyšší moci, tj. událostí, nad kterými nemá Provozovatel kontrolu (jako jsou živelné a přírodní pohromy, výpadky distribučních nebo telekomunikačních sítí, mezinárodní sankce, válečné stavy, teroristické útoky apod.) anebo v důsledku takových okolností, které Provozovatel nemohl rozumně předvídat.

6.4 Migrační období, export uživatelských dat, smazání uživatelských dat a účtů

 • Nedojde-li k prodloužení Licenčního období, dojde po jeho uplynutí k uzamčení Uživatelských účtů. To znamená, že ve Ofisly již nebude možné zadávat nebo měnit uživatelská data. Přístup do Uživatelských účtů však bude zachován ještě po dobu následujících 30 dnů (Migrační období), během kterých budou Uživatelé moci uživatelská data ze Ofisly exportovat.
 • Po uplynutí Migračního období dojde k automatickému smazání všech Uživatelských účtů Klienta a jeho uživatelských dat.
 • Za ztrátu či poškození uživatelských dat nebo škodu vzniklou v důsledku ztráty či poškození takových dat při jejich migraci, nenese Provozovatel odpovědnost bez ohledu na to, z jakého důvodu a v jakém rozsahu dojde k jejich ztrátě či poškození.
 • Za ztrátu či poškození jakýchkoli uživatelských dat, včetně nahraných dokumentů ve Ofisly, nebo škodu vzniklou v důsledku ztráty či poškození takových dat a dokumentů, nenese Provozovatel odpovědnost, pokud je toto způsobeno třetími osobami nebo Uživateli.

6.5 Zastavení poskytování služeb

 • Provozovatel je oprávněn bez dalšího pozastavit plnění podle Smlouvy a omezit přístup Uživatelů do Ofisly, pokud Klient nebo kterýkoliv z Uživatelů závažným způsobem poruší Smlouvu nebo tyto Obchodní podmínky. Za závažné porušení se považuje (Závažné porušení):
  1. užití licence ke Ofisly v rozporu s licenčním ujednáním v Článku 5 (Licence); a/nebo
  2. uveřejnění obsahu, které porušuje práva třetích osob zejména práva duševního vlastnictví podle Článku 8 (Nahraný obsah); a/nebo
  3. zveřejněním obsahu, který Provozovatel shledá jako nemravný, neetický či jiným způsobem porušující veřejný pořádek nebo dobré jméno a pověst Provozovatele; a/nebo
  4. vědomé poškozování dobrého jména Provozovatele nebo Ofisly;
 • O Závažném porušení vyrozumí Provozovatel dodatečně Klienta na kontaktní e-mail uvedený v registračním formuláři ke Zkušební verzi Ofisly nebo v Objednávce.
 • V důsledku oprávněného pozastavení poskytování služeb ze strany Provozovatele pro Závažné porušení nevzniká Klientovi nárok na vrácení uhrazené Odměny na příslušné Licenční období nebo její části.

7. Odpovědnost provozovatele

 • Provozovatel proto neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou na straně Klienta v důsledku nebo v souvislosti s výpadkem, nedostupností, nefunkčností či omezenou funkčností Ofisly nebo ztrátou uživatelských dat nahraných do Ofisly. Tím není dotčeno právo Klient uplatnit u Provozovatele slevu z Odměny ve výši a za podmínek stanovených v Článku 6.3 (Dostupnost Placené verze Ofisly).
 • Za správnost, úplnost a pravdivost uživatelských dat nahraných do Ofisly odpovídají Uživatelé, resp. Klient. Provozovatel nekontroluje a ani nemůže kontrolovat správnost, úplnost a pravdivost uživatelských dat, včetně dokumentů, které zadávají jednotliví Uživatelé, a tudíž ani nenese odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku nesprávných či neúplných výstupů ze Ofisly založených na nesprávných, neúplných či nepravdivých uživatelských datech.
 • Provozovatele dále neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku nesprávného postupu, pochybení při administraci a nastavení Uživatelských účtů ze strany Administrátora ani za způsob a účel využívání Ofisly.

Ukáže-li se z jakéhokoliv důvodu jakékoli předchozí ustanovení tohoto Článku neplatné a/nebo neúčinné (odkládací podmínka), je odpovědnost Provozovatele za újmu způsobenou Klientovi omezena na celkovou maximální výši rovnající se Odměně zaplacené Provozovateli Klientem za příslušné Licenční období, ve kterém taková újma nastane.

8. Nahraný obsah

8.1 Pasivita a neutralita Provozovatele ve vztahu k nahranému obsahu

 • Obsah nahraný Klientem nebo Uživatelem do Ofisly Provozovatel nekontroluje ani neupravuje, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhled obsahu nahraného Uživatelem.
 • Provozovatel dále neodpovídá za úplnost, přesnost či pravdivost obsahu zveřejňovaného ve Ofisly, ani za případné protiprávní jednání Uživatele prostřednictvím Ofisly, včetně porušení osobnostních práv či práv duševního vlastnictví.

8.2 Oznámení o protiprávnosti obsahu

 • Provozovatel, s cílem předejít porušování či ohrožování práv třetích osob provozováním Ofisly, přijme veškerá oznámení třetích osob, která budou obsahovat informace o tom, že provozem Ofisly dochází k zásahu do autorských či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob (Oznámení).
 • Oznámení Provozovatel přijímá na e-mailové adrese podpora@ofisly.com.
 • Za doručené se považuje Oznámení, jehož převzetí bude potvrzeno Provozovatelem e-mailovou zprávou odeslanou na adresu oznamovatele a které bude obsahovat alespoň tyto informace:
  1. údaje o osobě, která Oznámení činí, a to včetně jejích kontaktních údajů, zejména e-mailové adresy a jména;
  2. popis činnosti, která porušuje nebo ohrožuje práva třetích osob nebo právní předpisy v prostředí Ofisly;
  3. sdělení, jakým způsobem dochází k porušování práv třetích osob nebo právních předpisů;
  4. údaje o osobě, do jejíž práv je zasahováno (jde-li o osobu odlišnou od oznamovatele) a dokumentaci, z níž plyne oprávněnost disponovat s právem, k jehož porušování dochází.
 • V případě podezření, že Klientem nebo Uživatelem nahraný dokument zasahuje do autorských práv, je nad rámec údajů uvedených v odstavci (c) výše nutné v Oznámení rovněž specifikovat:
  1. k jakému autorskému dílu se tato práva vztahují; a
  2. kdo je oprávněným vykonavatelem těchto práv.
 • O doručení Oznámení není Provozovatel povinen informovat Klienta a ani Uživatele, jehož nahraného obsahu se Oznámení týká, ani žádat vyjádření Klienta.

8.3 Odstranění či znepřístupnění závadného obsahu

 • Dozví-li se Provozovatel, že obsah nahraný Klientem nebo Uživatelem porušuje práva třetích osob, neprodleně závadný obsah dle svého uvážení odstraní či znepřístupní, aby dalším provozem Ofisly nedocházelo k porušování práv třetích osob.
 • Provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou Klientovi nebo Uživateli v souvislosti s odstraněním či znepřístupněním závadného obsahu podle tohoto Článku 8.3.

9. Reklamace

 • Reklamuje-li Klient Placenou verzi Ofisly, má právo od Smlouvy odstoupit pouze pokud jsou důvodem reklamace podstatné vady Ofisly.
 • Podstatnými vadami ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku se rozumí zejména nefunkčnost Ofisly v takovém rozsahu, že neplní své základní funkce, kdy Provozovateli muselo být již při uzavírání Smlouvy zřejmé, že za těchto podmínek by Klient o uzavření Smlouvy neměl vůbec zájem, pokud by takové porušení očekával.
 • Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že reklamací nelze uplatnit žádné vady Zkušební verze Ofisly, která je Klientovi poskytnuta výhradně za účelem testování funkcí a uživatelského prostředí Ofisly.

10. Ochrana osobních údajů

 • Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje za účelem poskytování svých služeb a provozu Internetových stránek v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoli však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Uživatele Provozovatelem jsou uvedeny na adrese: https://ofisly.com/zasady-ochrany-osobnich-udaju-aplikace/.

11. Ukončení smlouvy

 • Pokud není ve Smlouvě nebo v těchto Obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak, žádná ze smluvních stran není oprávněna k jejímu jednostrannému ukončení, ledaže by takový zákaz byl v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů.
 • Klient je oprávněn Smlouvu ukončit písemnou výpovědí doručenou Provozovateli, pokud Provozovatel jednostranně změní, doplní či jinak upraví Obchodní podmínky v souladu s odstavcem (b) Článku 12 (Závěrečná ustanovení). Výpověď musí být Provozovateli doručena nejpozději před nabytím účinnosti nového znění Obchodních podmínek a v takovém případě se stane účinnou k datu účinnosti nového znění Obchodních podmínek.
 • Smlouva může být ukončena s výpovědní lhůtou 2 měsíce, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
 • Provozovatel je oprávněn Smlouvu jednostranně ukončit písemnou výpovědí, dopustí-li se Klient nebo kterýkoliv z Uživatelů Závažného porušení a Klient toto porušení neodstraní ani v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl na takové porušení Provozovatelem upozorněn. Výpověď Smlouvy ze strany Provozovatele bude vždy činěna písemně a bude Klientovi zaslána na kontaktní e-mailovou adresu. Výpověď je účinná následující den po jejím odeslání Provozovatelem. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení již uhrazené Odměny na příslušné Licenční období.

12. Závěrečná ustanovení

 • Smlouva včetně těchto Obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a na písemnou žádost Klienta mu bude zaslána na jeho e-mailovou adresu.
 • Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit nebo doplnit tyto Obchodní podmínky. Nabytím účinnosti nového znění Obchodních podmínek ztrácejí platnost původní Obchodní podmínky. Provozovatel se může rozhodnout, že nové Obchodní podmínky se neuplatní na již uzavřené Smlouvy, případně že se uplatní jen na některé z nich. O změnách Obchodních podmínek Provozovatel informuje dotčené Klienty alespoň 2 měsíce před nabytím jejich účinnosti a nové znění Obchodních podmínek rovněž uveřejní na Internetových stránkách. Pokud budou dotčení Klienti užívat Ofisly i po datu účinnosti nového znění Obchodních podmínek, platí, že s tímto novým zněním Obchodních podmínek souhlasí. Tím není dotčeno právo Klientů vypovědět Smlouvy podle odstavce (b) Článku 11 (Ukončení smlouvy).
 • V případě, že některé ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto Obchodních podmínek i Smlouvy platná a účinná. Strany Smlouvy nahradí neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
 • Uživatel i Provozovatel na sebe tímto přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 • Pokud Smlouva nestanoví jinak, Klient není oprávněn postoupit svoji pohledávku na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. 
 • Pokud Smlouva nestanoví jinak, Uživatel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Provozovatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli své pohledávce Provozovatele (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
 • Za písemnou formu bude pro účel odstavce (e) a (f) výše považována výměna e-mailových zpráv.
 • Klient dává Provozovateli provedením registrace v aplikaci svůj souhlas se zveřejněním písemné a grafické reference společnosti na webových stránkách Provozovatele. Pokud Klient nesouhlasí s umístěním reference musí tuto skutečnost oznámit Provozovateli v písemné podobě.
 • Není-li výslovně uvedeno jinak, nese každá ze smluvních strana veškeré náklady a výdaje, které vynaložila v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy.
 • Smlouva včetně těchto Obchodních podmínek a veškerá práva Klienta a Provozovatele vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením se řídí právním řádem České republiky.
 • Pravomoc k řešení jakéhokoliv sporu vzniklého ze Smlouvy, v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením má věcně a místně příslušný soud České republiky.